Το παρόν έγγραφο είναι το Παραδοτέο “Επικοινωνιακό Σχέδιο και Οπτική Ταυτότητα” του έργου EUBorCo. Το Επικοινωνιακό Σχέδιο αποτελεί βασικό παραδοτέο για το έργο ως στρατηγικό εργαλείο που αποσκοπεί στην ευρύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αναφορικά με το έργο, καθώς και στη διάδοση των αποτελεσμάτων του. Παράλληλα, συμβάλλει στη διασφάλιση της αποδοτικής επικοινωνίας μεταξύ των εταίρων του έργου, και είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές που τίθενται στο οδηγό του Προγράμματος Europe for Citizens, τις οδηγίες για τις μελέτες και τις εκδόσεις που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις Οδηγίες “Europe for Citizens: Visual identity and logos”(https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity-and-logos-eacea/europe-for-citizens-visual-identity-and-logos_en)

Διαβάστε το εδώ