Μελέτη Καλών Πρακτικών

Μελέτη Καλών Πρακτικών

Το παρόν έγγραφο αποτελεί το Παραδοτέο “Μελέτη Καλών Πρακτικών” του έργου EUBorCo. Η Έκθεση Καλών πρακτικών είναι ένα έγγραφο που συνθέτει τις καλές πρακτικές σε κάθε χώρας αναφορικά με το ρόλο των τοπικών κοινοτήτων για την προώθηση της ενεργού συμμετοχής του πολίτη,...