Βίντεο του Έργου

Βίντεο του Έργου

Το παρακάτω βίντεο παρουσιάζει τα αποτελέσματα του EUBorCo στις περιοχές όπου δραστηριοποιούνται οι εταίροι. Οι εταίροι του Έργου αποτελούνται από εννιά (9) Τοπικές Αρχές και Οργανισμούς από την Ελλάδα, Βουλγαρία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Ιταλία, Μάλτα και...
Μελέτη Καλών Πρακτικών

Μελέτη Καλών Πρακτικών

Το παρόν έγγραφο αποτελεί το Παραδοτέο “Μελέτη Καλών Πρακτικών” του έργου EUBorCo. Η Έκθεση Καλών πρακτικών είναι ένα έγγραφο που συνθέτει τις καλές πρακτικές σε κάθε χώρας αναφορικά με το ρόλο των τοπικών κοινοτήτων για την προώθηση της ενεργού συμμετοχής του πολίτη,...
Μελέτη Καλών Πρακτικών

Σχέδιο Δημοσιότητας συμπεριλαμβανομένου της οπτικής ταυτότητας του έργου

Το παρόν έγγραφο είναι το Παραδοτέο “Επικοινωνιακό Σχέδιο και Οπτική Ταυτότητα” του έργου EUBorCo. Το Επικοινωνιακό Σχέδιο αποτελεί βασικό παραδοτέο για το έργο ως στρατηγικό εργαλείο που αποσκοπεί στην ευρύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αναφορικά με το έργο,...