Програма Европа за граѓаните 

НИВО 2: Демократско вклучување и граѓанско учество

#EUBORCO

ЕУ Гранични заедници: споделувања искуства и практики за прием на бегалци и социјална солидарност

Цел

Целта на проектот е да овозможи дискусија за улогата на локалните заедници за промоција на активно граѓанство, волонтеризам и солидарност, како и разбирање и дебата за Евросекптицизмот.

Рамка

Проектот е имплементиран во рамките на Програмата “Европа за граѓаните“, Ниво 2: Демократски ангажман и граѓанско учество.

Буџет

Вкупниот буџет на проектот е 145,000.00 евра и е ко-финансиран од Програмата Европа за граѓаните на Европската Унија

Disclaimer

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein