ПРОГРАМА „ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ“

НАПРАВЛЕНИЕ 2: „ДЕМОКРАТИЧНО УЧАСТИЕ И ГРАЖДАНСКА АНГАЖИРАНОСТ“

#EUBORCO

Европейски Гранични Общности: споделяне на опит и практики за  социална солидарност  и прием на бежанци

Обща цел

Проектът има за цел да даде възможност за обсъждане на ролята на местните общности за насърчаване на активното гражданство, доброволчеството и солидарността и разбирането и разискването на евроскептицизма.

Рамка

Проектът се осъществява в рамката на програмата „Европа за гражданите“, Направление 2: Демократична ангажираност и гражданско участие.

Бюджет

Общият бюджет на проекта е 145 000, 00 евро и е съфинансиран от програмата „Европа на гражданите“ на Европейския съюз

Носене на отговорност

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисиятаза всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея