Проектът

​Обхват

През последните години в ЕС са пристигнали над 1 милион бежанци и мигранти, като по-голямата част от тях бягат от войни и терор от Сирия и други размирни страни.Реакцията от пристигането на стотици хиляди хора за период от няколко месеца задълбочи разделенията в сърцето на ЕС и особено  в някой от неговите държави, които приеха най-голям брой бежанци: солидарност срещу враждебност, повишаване на еврокритиката и евроскептицизма, въпроси и тревоги относно бъдещето на Европа, европейската интеграция или дезинтеграция…

Проектът EUBorCo обединява едно силно партньорство, което е съставено от (9) местни власти и граждански организации от Гърция, България, Република Северна Македония, Италия, Малта и Испания, разположени близо до сухопътни или морски граници, като всички споделят подобен опит по отношение на приемането и настаняването на бежанци, особено по време на кризата през последните години.

Европейското гражданство и политиките на ЕС по отношение на планирането, солидарността, социалното включване, равните възможности и недискриминацията  са основни елементи на многогодишните работни програми  на всички партньори, докато тези теми бяха допълнително обсъдени и разработени през последните години, докато потоците от бежанците започнаха да растат в  техните райони.

Специфични цели

Проектът е планиран в пълно съответствие с поканата за Направление 2: Демократична ангажираност и гражданско участие, Дейност 2.2: Мрежа на градове.

Общата цел на проекта е обменът на добри практики и опит за приемане на бежанци и социална солидарност.

По-специално, проектът има за цел да:

 • даде възможност да се дискутира ролята на местните общности за насърчаване на активното гражданство, доброволчеството о солидарността
 • подкрепя интеграцията на бежанци и мигранти
 • да засили вярата и доверието на европейските граждани за концепцията на интеграция и солидарност
 • осмисляне и дебатиране относно евроскептицизма и бъдещето на Европа
 • превърне обикновените хора и доброволци в активни посланици на идеи, които да бъдат способни да информират и вдъхновяват граждани от всички възрасти относно идеята за Европейското Единство и бъдеще.
 • Укрепи Европейското активно гражданство и участие

 

Мерки

Проектът включва различни видове интерактивни дейности и активности за участие, осигуряващи постигането на целите на проекта и програмата.

 • Организиране на седем тридневни международни събития.
 • Организиране на 27 местни семинара (3 във всяка партнираща област) за основните теми, дейности и резултати на проекта, които ще бъдат дискутирани и популяризирани на местно ниво.
 • Дизайн и управление на многоезичен уеб портал, даващ възможност за диалог относно ЕС и споделяне на електронно съдържание между гражданите.
 • Разработване на съвместен план за действие  по отношение на интеграцията на мигранти и бежанци, смекчаwане на отрицателните ефекти от евроскептицизма, расизма, ксенофобията, засилване на активно европейско гражданство, доброволчеството и солидарността и идентифициране на добри практики.
 • Информационни кампании чрез средства за масова информация, интернет и социални медии.

Резултати

Преките и косвените резултати от изпълнението на проекта са:

 • Мотивация и ангажираност на гражданите, местните заинтересовани страни,власти и организации в непрекъснат диалог фокусиран върху интеграцията на бежанците и мигрантите, солидарността и доброволчеството
 • Разбиране и разглеждане на Евроскептицизма и историята и бъдещето на Европа
 • Повишаване на солидарността и засилване на интеграцията на бежанците и имигрантите
 • Намаляване на евроскептицизма в районите на партньорите по проекта
 • Прехвърляне и капитализиране на резултатите на проекта извън градовете на партньорите по проекта чрез партньорски мрежи
 • Засилване на активно европейско гражданство, доброволчество и солидарност
 • Подписване на Меморандум за сътрудничество между партньорите

 

Рамката

„Европа на гражданите“ е програма на Европейския съюз, предназначена да помогне за преодоляване на пропастта между гражданите и ЕС. Целта на програмата „Европа на гражданите“ е да допринесе за вижданията на гражданите относно ЕС, неговата история и многообразие и да насърчи демократичното участие на гражданите на европейско равнище. Бюджет в размер на 187.718.000 евро  за период а 2012-2020 беше отпуснат за програмата.

http://​https:/eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Носене на отговорност

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисиятаза всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея