Το Έργο

Σκοπός

Τα τελευταία χρόνια, περισσότεροι από 1 εκατομμύριο πρόσφυγες και μετανάστες έχουν φτάσει στην ΕΕ, η μεγαλύτερη πλειοψηφία από  αυτούς προσπαθώντας να γλυτώσουν από τον πόλεμο και τον τρόμο στην Συρία και από άλλες χώρες σε παρόμοια κατάσταση. Η απόκριση στην άφιξη των εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων μέσα σε μία περίοδο μερικών μηνών  ενίσχυσε τις εντάσεις  τόσο στην καρδιά της ΕΕ όσο και σε  χώρες-μέλη της, ειδικότερα σε αυτές που έχουν δεχθεί τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων: αλληλεγγύη ή μισαλλοδοξία, αύξηση του Ευρωκριτικισμού και του Ευρωσκεπτικισμού, προβληματισμοί και ανησυχίες σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης ή διάσπασης…

Το έργο EUBorCo φέρνει μαζί μια ισχυρή ομάδα εταίρων αποτελούμενη από εννιά (9) Τοπικές Αρχές και Οργανισμούς της Κοινωνίας των Πολιτών από την Ελλάδα, Βουλγαρία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Ιταλία, Μάλτα και Ισπανία, που βρίσκονται κοντά σε χερσαία ή θαλάσσια σύνορα. Όλες με  παρόμοια βιώματα σχετικά με την υποδοχή και τη φιλοξενία προσφύγων, ειδικότερα κατά τη διάρκεια της κρίσης των τελευταίων ετών.

Η Ευρωπαϊκή  Ταυτότητα και οι Ευρωπαϊκές πολιτικές σχετικά με την αλληλεγγύη, την κοινωνική ένταξη, στις ίσες ευκαιρίες και άρση των διακρίσεων, αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία των πολυετών προγραμμάτων εργασίας όλων των εταίρων. Παράλληλα, τα θέματα αυτά συζητήθηκαν και αναπτύχθηκαν περισσότερο τα τελευταία χρόνια όταν οι προσφυγικές ροές άρχισαν να αναπτύσσονται και στις δικές τους περιοχές.

Στόχοι

Το έργο είναι σχεδιασμένο σε πλήρη συμφωνία με το Σκέλος 2: Συμμετοχή  στις  Δημοκρατικές  Διαδικασίες  και  στα  Κοινά.

Ο ευρύτερος στόχος του έργου είναι η ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών σχετικά με την υποδοχή των προσφύγων και την κοινωνική αλληλεγγύη.

Ειδικότερα, το έργο στοχεύει να:

 • εκκινήσει τη συζήτηση σχετικά με τον ρόλο των τοπικών κοινοτήτων για την προώθηση της ενεργούς συμμετοχής στα κοινά, του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης
 • υποστηρίξει την ενσωμάτωση προσφύγων και μεταναστών
 • ενισχύσει την πίστη και την εμπιστοσύνη των ευρωπαίων πολιτών στην ιδέα της ένταξης και την αλληλεγγύης
 • γίνει κατανοητός και να συζητηθεί ο Ευρωσκεπτικισμός και το μέλλον της Ευρώπης
 • μετατρέψει τους απλούς ανθρώπους και τους εθελοντές σε ενεργούς πολλαπλασιαστές, ικανούς να ενημερώσουν και να εμπνεύσουν πολίτες όλων των ηλικιών, αναφορικά με την ιδέα της ενότητας και του μέλλοντος της Ευρώπης
 • ενδυναμώσει την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και σ την ΕΕ.

Δράσεις

Το  έργο περιλαμβάνει διάφορους τύπους από διαδραστικές και συμμετοχικές δραστηριότητες διασφαλίζοντας την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

 • Διοργάνωση επτά τριήμερων Διεθνών Εκδηλώσεων.
 • Διοργάνωση 27 τοπικών εργαστηρίων (workshops) (3 σε κάθε περιοχή εταίρου) για τα κύρια θέματα, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του έργου που θα συζητηθούν και προωθηθούν σε τοπικό επίπεδο.
 • Σχεδιασμός και λειτουργία μιας πολύγλωσσης διαδικτυακής πύλης που θα επιτρέπει τον διάλογο και την ανταλλαγή ηλεκτρονικού περιεχομένου μεταξύ των πολιτών της ΕΕ.
 • Ανάπτυξη κοινού σχεδίου δράσης για την ενσωμάτωση των μεταναστών και των προσφύγων, τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων του ευρωσκεπτικισμού, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, την ενίσχυση της ενεργής ευρωπαϊκής συμμετοχής, τον εθελοντισμό και την αλληλεγγύη και τον εντοπισμό καλών πρακτικών.
 • Εκστρατείες ενημέρωσης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και στα διαδικτυακά και κοινωνικά δίκτυα.

Αποτελέσματα

Τα άμεσα και έμμεσα αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου είναι:

 • η κινητοποίηση και η συμμετοχή των πολιτών, των τοπικών φορέων, των αρχών και των οργανώσεων σε συνεχή διάλογο με επίκεντρο την ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών, την αλληλεγγύη και τον εθελοντισμό
 • η κατανόηση των αιτιών και η δημιουργική αντιπαράθεση σχετικά με τον ευρωσκεπτικισμό, την ιστορία καθώς και  το μέλλον της Ευρώπης
 • η ενδυνάμωση της αλληλεγγύης και η ενίσχυση της ένταξης των προσφύγων και των μεταναστών
 • η αποδυνάμωση του ευρωσκεπτικισμού στις περιοχές των εταίρων
 • η μεταφορά και η κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου εκτός των συμμετεχουσών πόλεων, μέσω των δικτύων των εταίρων
 • η ενίσχυση της ενεργού ευρωπαϊκής συμμετοχής, του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης
 • η υπογραφή ενός Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των εταίρων

Το πλαίσιο

«Η Ευρώπη για τους Πολίτες» είναι ένα πρόγραμμα της ΕΕ που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των πολιτών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του Προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες» είναι να συμβάλει στην κατανόηση της ΕΕ, της ιστορίας και της πολυμορφίας από τους πολίτες της και να ενθαρρύνει τη δημοκρατική συμμετοχή τους σε επίπεδο ΕΕ. Για την περίοδο 2014-2020 ο προϋπολογισμός  του προγράμματος ανέρχεται στα 187.718.000 ευρώ.

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Αποποίηση Ευθυνών

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.